Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Odbiory obiektów

Opublikowano w Poradnik Interesanta

Wytyczne do odbioru obiektów pod względem spełnienia wymagań
ochrony przeciwpożarowej

 

Dokumenty wymagane przez PSP podczas odbioru obiektu budowlanego:

 

 1. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
 2. Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 3. Opinie, ekspertyzy i analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej stanowiące załączniki do projektu budowlanego.
 4. Uzgodnienia o spełnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie w sposób inny niż określony w przepisach.
 5. Oświadczenie pisemne kierownika budowy o wykonaniu prac budowlanych zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
 6. Protokoły z odbioru robót mających wpływ na ochronę przeciwpożarową obiektu
  (np.: zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji drewnianych i stalowych, zabezpieczenia przejść instalacyjnych na granicy stref pożarowych – wykaz przejść wraz z oznaczeniem ich wykonania na rzutach kondygnacji).
 7. Protokoły badań i odbioru:
  • przewodów kominowych,
  • instalacji gazowej,
  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi na rzutach kondygnacji,
  • instalacji odgromowej wraz ze szkicem sytuacyjnym instalacji odgromowej budynku,
  • instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej)
  • instalacji sygnalizacji pożaru (projekt),
  • instalacji wentylacji przeciwwybuchowej, podstawowej i awaryjnej (projekt),
  • instalacji oddymiającej,
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • innych instalacji istotnych ze względów ochrony przeciwpożarowej obiektu,
 8. Atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty na zastosowane w obiekcie materiały oraz urządzenia techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.
 9. Dziennik budowy.

 

W czasie czynności odbiorowych podlegają sprawdzeniu:

 

 1. Zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, między innymi:
  1. odporność pożarowa obiektu,
  2. podział na strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe,
  3. rodzaj, wymiary i zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych w szczególności:
 • szerokości, obudowy oraz zabezpieczenia klatek schodowych i poziomych dróg ewakuacyjnych,
 • szerokości wyjść na drogi ewakuacyjne oraz szerokości wyjść ewakuacyjnych,
 • urządzenia oddymiające lub zabezpieczające przed zadymieniem,
 • długości dojść i przejść ewakuacyjnych,
 • elementy wykończenia wnętrz mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (certyfikaty
  z klasyfikacją w zakresie reakcji na ogień).
 1. Zgodność wykonania instalacji:
 1. a)instalacja elektryczna (w zakresie właściwych parametrów, umiejscowienia głównego wyłącznika prądu, rozdzielni elektrycznych, odporności ogniowej przewodów do zasilania urządzeń przeciwpożarowych),
 2. b)gazowa (w zakresie wykonania zgodnie z przepisami, umiejscowienia głównego zaworu gazu oraz szczelności),
 3. c)instalacja wentylacji mechanicznej (w zakresie wydajności, a w przypadku instalacji wentylacji pożarowej, odporności ogniowej przewodów, zastosowanych wentylatorów, klap odcinających oraz sterowania),
 4. d)przewody kominowe (w zakresie właściwego podłączenia urządzeń do kanałów oraz ciągu),
 5. e)instalacja sygnalizacji pożaru (w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, sprawności zastosowanych urządzeń i ich rozmieszczenia),
 6. f)stałe urządzenia gaśnicze (w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, sprawności zastosowanych urządzeń technicznych i ich rozmieszczeniem),
 7. g)sieci i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (w zakresie rozmieszczenia, kompletności hydrantów i zaworów hydrantowych oraz uzyskiwanych parametrów hydraulicznych),
 8. h)detektory Gazex (w zakresie rozmieszczenia, zadziałania oraz świadectwa wzorcowania).
 1. Drogi pożarowe (szerokość, usytuowanie przy budynku, zastosowane rozwiązania i objazdy).
 2. Oznakowanie znakami bezpieczeństwa.
 3. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
 4. Poprawność uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, prawidłowe ostemplowanie projektu.